جدول تاریخچه گواهینامه های شرکت کابل خودرو سبزوار
ردیف عنوان موضوع امضاکننده سال اخذ
1 IATF 16949:2016 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو IMQ 1397
2 ISO 9001:2015 RWTUW - IMQ 1383
3 ISO 9001:2015 RWTUW - IMQ 1383
4 ISO 14001:2015 گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی IMQ 1389
5 BS OHSAS 18001:2007 گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای IMQ 1389
6 گواهینامه قطعه ایمنی الزامات قطعه ایمنی شرکت ساپکو 1394
7 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A الزامات خاص اپکو شرکت اپکو 1393
8 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A الزامات کیفی ساپکو 79 شرکت ساپکو 1385
9 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B الزامات خاص ساپکو SSR2 شرکت ساپکو 1387
10 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B الزامات سازه گستر شرکت سازه گستر سایپا 1390
11 گواهینامه تعیین رتبه کیفی BB+ با امتیاز 272 الزامات مدل پنتان بهمن گروه بهمن 1389
12 گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو صنعت خودرو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 1394
13 گواهینامه عضویت در انجمن تخصصی صنایع و معادن تحقیق و توسعه انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن 1386
14 واحد نمونه استان خراسان رضوی سال 1388 اقتصاد و صنعت اداره کار و امور اجتماعی 1388
15 کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1387 جایزه بهره وری و تعالی سازمانی گروه صنعتی ایران خودرو 1387
16 تقدیر نامه تعالی بخش ساخت و تولید سال 1387 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سازمان ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1387
17 کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1386 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سازمان ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1386
18 تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی سال 1387 تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی گروه صنعتی ایران خودرو 1387
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B
گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A
IATF 16949:2016
IATF 16949:2016
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
BS OHSAS 18001:2007
گواهینامه تعیین رتبه کیفی BB+ با امتیاز 272
گواهینامه تعیین رتبه کیفی BB+ با امتیاز 272
گواهینامه قطعه ایمنی
گواهینامه قطعه ایمنی
تقدیر نامه تعالی بخش ساخت و تولید سال 1387
تقدیر نامه تعالی بخش ساخت و تولید سال 1387
کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1387
کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1387
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B
کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1386
کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1386
گواهینامه عضویت در انجمن تخصصی صنایع و معادن
گواهینامه عضویت در انجمن تخصصی صنایع و معادن
واحد نمونه استان خراسان رضوی سال 1388
واحد نمونه استان خراسان رضوی سال 1388
تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی سال 1387
تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی سال 1387