جدول تاریخچه گواهینامه های شرکت کابل خودرو سبزوار
ردیف عنوان موضوع امضاکننده سال اخذ
1 IATF 16949:2016 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو IMQ 1397
2 ISO 9001:2015 RWTUW - IMQ 1383
3 ISO 45001:2018 RWTUW - IMQ 1383
4 ISO 14001:2015 گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی IMQ 1389
5 BS OHSAS 18001:2007 گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای IMQ 1389
6 گواهینامه قطعه ایمنی الزامات قطعه ایمنی شرکت ساپکو 1394
7 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A الزامات خاص اپکو شرکت اپکو 1393
8 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A الزامات کیفی ساپکو 79 شرکت ساپکو 1385
9 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B الزامات خاص ساپکو SSR2 شرکت ساپکو 1387
10 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B الزامات سازه گستر شرکت سازه گستر سایپا 1390
11 گواهینامه تعیین رتبه کیفی BB+ با امتیاز 272 الزامات مدل پنتان بهمن گروه بهمن 1389
12 گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو صنعت خودرو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 1394
13 گواهینامه عضویت در انجمن تخصصی صنایع و معادن تحقیق و توسعه انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن 1386
14 واحد نمونه استان خراسان رضوی سال 1388 اقتصاد و صنعت اداره کار و امور اجتماعی 1388
15 کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1387 جایزه بهره وری و تعالی سازمانی گروه صنعتی ایران خودرو 1387
16 تقدیر نامه تعالی بخش ساخت و تولید سال 1387 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سازمان ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1387
17 کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1386 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سازمان ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1386
18 تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی سال 1387 تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی گروه صنعتی ایران خودرو 1387
19 گواهینامه سیستم ارزیابی جامع ساپکو - گرید A گواهینامه سیستم ارزیابی شرکت ساپکو شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات شرکت ساپکو 1401
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B
گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید A
IATF 16949:2016
IATF 16949:2016
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
BS OHSAS 18001:2007
گواهینامه تعیین رتبه کیفی BB+ با امتیاز 272
گواهینامه تعیین رتبه کیفی BB+ با امتیاز 272
گواهینامه قطعه ایمنی
گواهینامه قطعه ایمنی
تقدیر نامه تعالی بخش ساخت و تولید سال 1387
تقدیر نامه تعالی بخش ساخت و تولید سال 1387
کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1387
کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1387
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - گرید B
کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1386
کسب جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی سال 1386
گواهینامه عضویت در انجمن تخصصی صنایع و معادن
گواهینامه عضویت در انجمن تخصصی صنایع و معادن
واحد نمونه استان خراسان رضوی سال 1388
واحد نمونه استان خراسان رضوی سال 1388
تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی سال 1387
تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی سال 1387
گواهینامه سیستم ارزیابی جامع ساپکو - گرید A
گواهینامه سیستم ارزیابی جامع ساپکو - گرید A