داخلی سازی شیشه بالابرهای برقی اتوبوس های بین شهری شرکت عقاب

داخلی سازی شیشه بالابرهای برقی اتوبوس های بین شهری شرکت عقاب

شرکت کابل خودرو سبزوار با اجرای تعهد خود مبنی بر قطع وابستگی شیشه بالابرها و کابل های کنترل تمامی خودرو های کشور و با درخواست شرکت عقاب افشان وارد این عرصه گردید

پس از اجرای تحریم های ظالمانه استکبار جهانی بر علیه صنعت خودرو سازی کشور و نیاز شرکت اتوبوس سازی عقاب افشان سمنان به شیشه بالابرهای برقی این خودرو ،شرکت کابل خودرو سبزوار با اجرای تعهد خود مبنی بر قطع وابستگی شیشه بالابرها و کابل های کنترل تمامی خودرو های کشور و با درخواست شرکت عقاب افشان وارد این عرصه گردید و معاونت مهندسی شرکت موفق گردید در اقدامی خودباورانه این گونه شیشه بالابرها را پس از نمونه سازی و تاییدیه فنی شرکت عقاب افشان ، به تولید انبوه رسانده و ارسال این گونه شیشه بالابرها را به شرکت مذکور آغاز نماید.
2147