سیستم حفاظتی ضد‌مانع (Anti pinch) شیشه بالابرهای برقی خودرو

سیستم ضد مانع (آنتی پینچ) چیست؟

سیستم حفاظتی ضد‌مانع (Anti pinch) شیشه بالابرهای برقی خودرو

سیستم Anti pinch یک سیستم ایمنی است که از خطرات ناشی از به دام افتادن اعضای بدن هنگام بالا رفتن شیشه‌های خودرو جلوگیری می‌کند

سیستم Anti pinch یک سیستم ایمنی است که از خطرات ناشی از به دام افتادن اعضای بدن هنگام بالا رفتن شیشه‌های خودرو جلوگیری می‌کند. در این سیستم چنانچه شیشه هنگام بالا رفتن با مانعی برخورد کند، متوقف شده سپس در جهت عکس حرکت می‌کند. به این ترتیب از صدماتی که همواره و حتی در برخی موارد جان کودک را تهدید می‌کند، پیشگیری می‌شود. علاوه بر این با توجه به مکانیزم حفاظتی سیستم یاد شده سبب افزایش طول عمر مفید شیشه بالابرها در خودرو می‌گردد.
5248